خیانت در امانت

      جرم انتقال مال غیر از ترکیب دو واژه انتقال و مال غیر تشکیل شده است که هر یک را به طور جداگانه بررسی می‌کنیم. واژه انتقال به معنای از بین رفتن مالکیت مالک نسبت به مال یا اموال معین به نفع مالک جدید است بعضی از انتقال‌ها به اراده مالک است، مانند خرید و فروش و بعضی دیگر قهری است مانند ارث. مال نیز هر توضیحات بیشتر