کدام دیپلماسی؟ قلدری آمریکا با ۳۶ کشور جهان تنها ظرف یک هفته

    در سناریوی بدترین حالت، ترامپ در حال کشاندن جهان به ورطه جنگ هایی ویرانگر است. در بهترین حالت او در حال هدر دادن نفوذ آمریکا در جهان است و دارد به متحدان و رقبای خود به یکسان نشان می دهد که یک جدایی می تواند تنها راه خارج شدن از این رابطه سوء استفاده گرانه باشد. گروه غرب از نگاه غرب خبرگزاری فارس: توضیحات بیشتر